Profil absolwenta Drukuj

Jaki absolwent?

Naszym zadaniem jest pomóc uczniowi, uświadomić sobie jego strukturę osobową. Każdy uczeń jest suwerennym bytem, którego celem jest rozwój intelektualny poprzez prawdę, rozwijanie się w wolności poprzez dobro, poznawanie piękna przez twórczość i osiąganie doskonałości poprzez świętość będącą więzią z Osobą Boga.

Każdy z nas staje się człowiekiem poprzez życie w kontekście innych osób a nie w otoczeniu narzędzi, które pozbawiają nas osobowego odniesienia i niszczą nasze poczucie praw naturalnych, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń osobowości.

- Rozwój intelektualny poprzez nauczanie w prawdzie to przekazywanie prawdziwej wiedzy, umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia, poznawania świata.
- Wychowanie do wolności jest nierozerwalnie związane z odpowiedzialnością, czynieniem dobra wobec drugich poprzez traktowanie każdego ze zrozumieniem, w atmosferze wzajemnego zaufania ucznia i nauczyciela; uczymy się żyć ze względu na drugiego człowieka.
- W każdym z nas istnieje zakodowane zarzewie tworzenia. Bardzo istotną sprawą jest uświadomienie sobie tego faktu. Tworzenie jest kołem napędowym wszelkiej działalności, co jest istotnym elementem kreacji każdego z nas.
- Osiąganie doskonałości jest procesem trwającym przez całe życie, ale istotne jest uruchomienie tego procesu(bo może on być nigdy nierozpoczęty). Człowiek w swoim rozwoju nie może pominąć relacji z Bogiem, ponieważ byłoby to zaprzeczeniem samej istoty człowieczeństwa i skazanie się na niebyt w przestrzeni historii.

Absolwent, który wie kim jest na pewno znajdzie swoje właściwe miejsce w społeczeństwie.