Program Drukuj

Program

Program IB opiera się na trzech podstawowych założeniach:

  1. zapewnienie uczniom - uczestnikom programu IB wszechstronnego wykształcenia akademickiego oraz promowanie krytycznego i analitycznego myślenia, niezbędnego w dalszej edukacji
  2. zachęcanie uczniów do poznania i zrozumienia innych kultur i tradycji oraz budowania własnej tożsamości obywatelskiej
  3. umożliwienie uczniom wyboru przedmiotów w ramach dobrze zrównoważonego programu akademickiego tak, aby umożliwić im jak najlepszy rozwój ich zdolności i zainteresowań.

W ramach programu IB uczeń wybiera do nauki 6 przedmiotów, przy czym trzy z nich na poziomie rozszerzonym (HL), a trzy na podstawowym. Dla zapewnienia harmonijnego rozwoju, wyboru przedmiotów (nie ich poziomu) uczeń dokonuje według pewnego klucza. Musi więc uczyć się języka ojczystego, matematyki, przynajmniej jednego języka obcego, przynajmniej jednego przedmiotu społecznego (np. historia czy geografia) i jednego przedmiotu przyrodniczego (biologia, chemia, fizyka). W przypadku matematyki uczeń ma do wyboru w zależności od potrzeb aż dwa zupełnie różne programy na poziomie podstawowym i jeden na poziomie rozszerzonym.

matura5

Zamiast przedmiotów z grupy 6 można realizować inny przedmiot z grupy 2,3 lub 4

Przedmiotów na poziomie rozszerzonym HL uczeń uczy się w wymiarze 6 godzin tygodniowo. 

Zakres materiału i wymagany poziom umiejętności dla tych przedmiotów realizowanych na poziomie wyższym(HL) jest stosunkowo wysoki. W przypadku matematyki na tym poziomie uczeń poznaje np. rachunek różniczkowy i całkowy, wektory i macierze, liczby zespolone, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, a opcjonalnie również elementy teorii szeregów i przybliżeń, elementy algebry abstrakcyjnej, elementy matematyki dyskretnej, rozszerzenie statystyki i rachunku prawdopodobieństwa (uczeń musi wybrać jedną z tych opcji).

W przypadku przedmiotów przyrodniczych obowiązkowe jest realizowanie przez minimum 25% przeznaczonego na nie czasu programu doświadczalnego. W przypadku przedmiotów społecznych uczniowie są zobowiązani do wykonania prac kursowych o charakterze badawczym. Prace te jak również prace doświadczalne z przedmiotów przyrodniczych ocenia nauczyciel, ale ich próbki wg określonego klucza są przesyłane do zewnętrznej moderacji. Podobnie w przypadku oceny językowych umiejętności o charakterze ustnym, odpowiedzi uczniów są nagrywane a próbki przesyłane do zewnętrznej moderacji wystawionych ocen. Za elementy pracy oceniane przez nauczyciela uczeń może otrzymać co najwyżej 20 % - 30 % całkowitej możliwej do uzyskania w procedurze egzaminacyjnej liczby punktów z danego przedmiotu.