O szkole


Dyrekcja PDF Drukuj Email

 

DYREKTOR

p.o. Aleksandra Tombacher

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

  •  Olga Milewska

 
Misja szkoly PDF Drukuj Email

Szkoła jest dostępna dla wszystkich.

Zdobywanie wiedzy przez ucznia jest procesem odkrywania praw rządzących światem. Rzetelna ma być wiedza, którą przekazujemy, przyjazne mają być relacje nauczyciel – uczeń, uczciwe zasady rządzące naszą społecznością. Szkoła promuje człowieka integralnego, tzn. rozwijającego się wszechstronnie, krytycznie myślącego, otwartego na dialog z drugim człowiekiem, zaangażowanego w doskonalenie struktur społecznych.

Uczeń ma mieć świadomość, że jest osobą ważną dla nauczyciela, ważną dla rodziców, ważną dla społeczeństwa. Każdego ucznia prowadzimy indywidualnie, wspomagając go w jego rozwoju, który powinien doprowadzić do uruchomienia procesu samowychowania i samokształcenia.Mamy świadomość, że obowiązkiem naszym jest dobre przygotowanie absolwenta do podjęcia wyższych studiów i przekazania umiejętności, które otworzą mu drogę do życiowego sukcesu.

 
Email

Nasza szkoła powstała w 1991 roku  z inicjatywy grupy zapaleńców, zauroczonych wizją szkoły otwartej, ukierunkowanej na praktycznie realizowane wartości chrześcijańskie, szanującej osobowość każdego dziecka, twórczo poszukującej efektywnych dróg rozwoju intelektualnego i emocjonalnego ucznia. Tym założeniom jesteśmy już od 26 lat wierni i do takiej szkoły zapraszamy.

 

NASZE GIMNAZJUM I LICEUM TO:

małe klasy - uczeń nie jest tylko numerem w dzienniku ale konkretnym MIchałem, Magdą czy Anią, na którego wysłuchanie i zrozumienie potrafimy zawsze znaleźć czas;

indywidualnie układany plan lekcji dla każdej klasy  - w porozumieniu z rodzicami i stosownie do potrzeb i oczekiwań uczniów  dla każdej klasy tworzymy dopasowany do niej plan zajęć, tak, aby jak najskuteczniej osiągnąć wysokie wyniki w nauczaniu. Jako szkoła niepubliczna nie jesteśmy ograniczeni limitem godzin przewidzianych dla realizacji podstawy programowej. Nie było więc chyba do tej pory rocznika,w którym ilość godzin z jakiegoś przedmiotu (przedmiotów) nie byłaby większa. Bierzemy odpowiedzialność za realizację założonego programu w rzeczywistości, a nie na papierze.

zwiększony wymiar nauki języków obcych - 5 godzin języka angielskiego w tygodniu (standardowo w programie 3 godz.)  oraz 2 godziny języka hiszpańskiego lub niemieckiego do wyboru. Zajęcia prowadzone są w podziale na grupy stosownie do poziomu ucznia. Zatrudniamy łącznie pięciu lektorów   o wysokich kwalifikacjach. Wielu naszych absolwentów dziękowało nam za to, że języka obcego nauczyli się właśnie w szkole a nie na dodatkowych zajęciach.

zwiększony wymiar nauki matematyki - jako obowiązkowego przedmiotu egzaminacyjnego nie tylko w gimnazjum ale również na maturze oraz jako podstawy w kształceniu umiejętności logicznego myślenia;

indywidualne przygotowanie do udziału z sukcesem w konkursach przedmiotowych;

- zajęcia dodatkowe - ich rodzaj i wymiar uzgadniany jest z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego. Organizowaliśmy między innymi: kólko szachowe, zajęcia teatralne, zespoły muzyczne (posiadamy własną perkusję), lekcje tańca, naukę programowania, naukę języka łacińskiego, zajęcia sportowe i oczywiście zajęcia w zakresie poszczególnych przedmiotów;

pomoc w trudnościach w opanowaniu materiału i uzupełnianiu zaległości - nie odsyłamy na naszych uczniów na korepetycje. W miarę swoich potrzeb uczniowie mogą korzystać z obecności nauczycieli na tzw. godzinach zerowych;

przyjazna atmosfera - wprawdzie sformułowanie to brzmi banalnie, ale w przypadku naszej szkoły znajduje potwierdzenie w zgodnych opiniach absolwentów i uczniów;

bezpieczeństwo w szkole. 

PONADTO NASZE GIMNAZJUM TO:

wysoka punktacja na egzaminach gimnazjalnych - wyniki egzaminów naszych uczniów od wielu lat mieszczą się w najwyższym przedziale punktów w województwie mazowieckim;

- kompetentni nauczyciele - dzięki znajomości programu i wymagań egzaminu maturalnego, już w gimnazjum, ukierunkowują ucznia na te obszary wiedzy i na te umiejętności, które w przyszłości zadecydują o jego sukcesie na maturze, będącej podstawą rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Rozwijają zainteresowania ucznia i szczególnie wspierają go w kształtowaniu samodzielnego myślenia.                            

rozszerzony zakres nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii dla zainteresowanych;

 
PDF Drukuj Email
 
Nasz patron
 
 
 

 

 

"(…)od młodości swojej staraj się o naukę(…).Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce."                                                                                                                                                     (Syr 6, 18-19)

 

 

W jubileuszowym roku 2000 - ym nauczyciele i uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum (wówczas w Józefowie) postanowili nadać szkole imię i poświęcić sztandar. Na patrona wybrano świętego Pawła z Tarsu.

 

Urodził się on w mieście Tarsie w krainie rzymskiej Cylicji (obecnie Turcja) na przełomie tysiącleci, a ok. 57 roku poniósł śmierć męczeńską - ścięty przez Rzymian. Należał do rodziny żydowskiej posiadającej obywatelstwo rzymskie. W tym czasie w Tarsie dominowała kultura grecka. Paweł poznał ją dogłębnie wraz z językiem. Jako młody człowiek udał się do Jerozolimy, gdzie został uczniem Gamaliela Starszego, który należał do Faryzeuszy. Jednak w Sanhedrynie - najwyższym organie religijnym i sądowniczym (71 członków) Gamaliel występował przeciwko prześladowaniom chrześcijan i skazaniu Jezusa. Będąc w tym czasie w Jerozolimie Paweł na pewno słyszał o Jezusie, a może nawet Go spotkał. Mimo to zachował postawę Żydów ortodoksyjnych, którzy traktowali chrześcijan jako heretyków łamiących żydowskie prawo i świętość Izraela.

 

Wyposażony w listy arcykapłana został

 wysłany do Damaszku, aby podjąć jak najsurowsze działania przeciw tamtejszym judo - chrześcijanom. Przed wjazdem do miasta spotkało go najdziwniejsze wydarzenie: światło o niespotykanym natężeniu powala na ziemię Pawła i jego towarzyszy. Paweł słyszy głos Chrystusa, który każe mu udać się do Damaszku. Znalazł się w Damaszku, ale przez trzy dni jest ślepy. Odzyskuje wzrok w momencie przyjęcia chrztu z rąk judochrześcijanina Ananiasza. Dziwne, ale Ananiasz jeszcze przed przybyciem Pawła do Damaszku wiedział, że on będzie apostołem narodów. 

 

Paweł najwyraźniej pod działaniem Ducha Świętego zaraz po przyjęciu Chrztu zaczyna głosić prawdę o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w synagogach w Damaszku. Przed sankcjami ze strony Żydów ortodoksyjnych ratuje się ucieczką przez mury miasta. Wraca do Jerozolimy. Sytuacja się powtarza. Ma widzenia. W jednym z nich Chrystus poleca mu pójść i nawracać pogan. Przez prawie dwadzieścia pięć lat prowadzi działalność misyjną pełną trudów i niebezpieczeństw. Dla sprawy Chrystusa znosi cierpienia i upokorzenia. 

 

W czasie trzech wielkich podróży misyjnych zakłada liczne wspólnoty chrześcijańskie. Opiekuje się nimi także na odległość pisząc do nich listy. Właśnie z tych listów poznajemy teologiczną myśl pawłową aktualną do dzisiaj. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to dwa filary zbawczej ewangelii pawłowej. Sam mówił, że żyje w Chrystusie, a Chrystus żyje w nim. Takie zjednoczenie z Chrystusem zaleca członkom swoich gmin. To prowadzi do ostatecznego zmartwychwstania i zjednoczenia z Bogiem. A drogą jest zachowanie postawy moralnej przez człowieka zdefiniowanej przez Chrystusa. 

 

Działalność Pawła została przerwana aresztowaniem w Jerozolimie. Jako obywatel rzymski został przewieziony go do Rymu i tam wyrokiem prawomocnym sądu ścięty mieczem. 

 

Miasta Tars i Jerozolima są stacjami jego młodości. Rzym miejscem jego śmierci, a Damaszek, Antiochia, Efez i miasta Grecji to miejsca jego działalności. One wszystkie razem dały mu miano Apostoła Narodów.

 

A fizycznie, jakim człowiekiem był Paweł? Niewielkiego wzrostu, łysy, ze skłonnością do chorób, raczej ogólnie słaby.

jednak! 

 

A jednak wykazał się nadzwyczajną energię, inwencją, wiarą i determinacją. 

 

Skąd czerpał? Wiemy, że był dobrze wykształcony, znał języki: grecki, hebrajski i łacinę. Gdy wyznawał judaizm to z całą gorliwością prześladował chrześcijan jako jego wrogów. 

 

Gdy został chrześcijaninem jedyną jego pasją stał się Chrystus, z którym czuł się wyjątkowo zjednoczony. Siebie traktował z dystansem, był skromny, nader wrażliwy, w obcowaniu miękki. Ale gdy głosił ewangelię to z pasją i determinacją. W swoich podróżach apostolskich pokonywał trasy aż trudne do uwierzenia. Pływał okrętami, szedł pieszo przez góry i pustynie. Objętość jego listów do gmin chrześcijańskich jest zbliżona do objętości czterech ewangelii. Rozpatrując całość jego dokonań, aż trudno uwierzyć, że to było naprawdę. 

 

Był jak każdy z nas wadzący się ze swoimi słabościami a jednocześnie silny, niezwykły, święty, kochający. Nikt tak jak on nie zdefiniował miłości w swoim hymnie: 

 

Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma. 

 

Dlatego został naszym patronem. 

 
Dlaczego katolicka? PDF Drukuj Email
Często spotykamy się z pytaniem, co to znaczy szkoła katolicka, czy uczą w niej księża?     

Więcej…