Historia i teraźniejszość Drukuj

Historia i teraźniejszość

International Baccalaureate Organisation (IBO), organizacja powołana w celu przeprowadzenia Międzynarodowej Matury (IB),powstała w Genewie w Szwajcarii w 1968 r. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli wywodzący się z różnych państw nauczyciele oraz pedagodzy, hołdujący idei połączenia wysokiego standardu edukacji z troską o indywidualny rozwój ucznia. Zamysł utworzenia międzynarodowej organizacji o takim programie spotkał się z poparciem i pomocą UNESCO oraz innych organizacji ONZ.

IBO jest niezależną fundacją oświatową z siedzibą w Genewie działającą zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarządzaną przez Radę Fundacji (Council of Foundation), w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) oraz przedstawiciele dyrektorów szkół zrzeszonych w IBO (Standing Conference of Heads of Schools).

Jej głównym celem jest umożliwienie uczniom szkół objętych programem IB zdobycie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów w uniwersytetach całego świata. Wymagania IB są wysokie, dzięki czemu już od pierwszego roku przeprowadzania tego egzaminu dyplom IB został uznany przez najlepsze uczelnie świata takie jak paryska Sorbona, University of Cambridge czy Uniwersytet Harvarda, za równoważny zdanym egzaminom wstępnym. Obecnie zdecydowana większość uczelni świata przyjmuje na studia bez egzaminów wstępnych posiadaczy IB, którzy uzyskali określoną liczbę punktów .

Obecnie IBO zrzesza ponad 5000 szkół w 146 krajach świata. Każdego roku do egzaminów matury międzynarodowej przystępuje ok.130 tys. uczniów reprezentujących ponad 150 narodowości. Przez prawie 50 lat swej działalności IBO stała się znana na całym świecie.

Z uwagi na fakt, że dyplom IB jest dokumentem uznawanym w całym świecie, szkoły prowadzące program IB podlegają ścisłej kontroli przez IBO. Aby wprowadzić program IB, szkoła musi otrzymać autoryzację poprzedzoną trwającym ok. dwóch lat przygotowaniem, w czasie którego nauczyciele szkoły przechodzą odpowiednie szkolenia i przedstawiają w siedzibie IBO autorskie programy, łączące wymagania programu IB z założeniami edukacyjnymi swojego kraju. Jeśli szkoła spełnia wymagania określone przez IBO we wszystkich aspektach, może po autoryzacji rozpocząć dwuletni program przygotowujący do egzaminu IB. Poza wizytą autoryzacyjną szkoła pracująca w programie IB jest nadzorowana w sposób ciągły przez komisarzy IBO, przeprowadzających w ciągu roku niezapowiedziane wizyty. Nauczyciele programu IB, oprócz regularnych szkoleń i konferencji, co dwa lata odbywają kursy, gdzie dogłębnie zapoznają się z najnowszymi metodami i filozofia kształcenia oraz wymieniają doświadczenia z kolegami z całego świata. Efektywność nauczycieli jest sprawdzana w ten sposób, iż wyniki uzyskana przez uczniów na egzaminie IB są porównywalne z przewidywanymi wynikami, które nauczyciele określają przed egzaminami. Oczywiście podstawowym wymaganiem dla szkoły prowadzącej program IB jest to, aby wszyscy pedagodzy władali biegle językiem angielskim, w którym prowadzone jest przygotowanie i egzamin IB.