Egzamin i wymagania Międzynarodowej Matury Drukuj

Sam egzamin składa się z dwóch lub trzech części, przy czym test wyboru jako jedna z nich występuje wyłącznie w przypadku przedmiotów przyrodniczych. Można z niego uzyskać nie więcej niż 24% wszystkich punktów. Każda z części egzaminu z danego przedmiotu jest odsyłana do sprawdzenia przez innego egzaminatora na świecie. Sposób przeprowadzania egzaminów jest regulowany bardzo szczegółowymi przepisami. Łączny czas egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym to, w zależności od przedmiotu, 5 - 6 godzin zegarowych.

Poza przedmiotami egzaminacyjnymi uczeń, aby otrzymać Międzynarodowa Maturę, musi jeszcze zliczyć przedmiot pod nazwą teoria wiedzy (TOK - Theory of Knowledge), wykonać uczniowską pracę badawczą (extended essay) oraz zaliczyć program rozwoju osobistego i społecznego CAS (Creavity, Action, Service).

Teoria wiedzy (nie mylić z filozoficzną teorią poznania) poświecona jest zdobywaniu przez człowieka wiedzy o świecie, począwszy od wiedzy naukowej a skończywszy na propagandzie i reklamie. Zaliczenie odbywa się na podstawie napisanej przez ucznia i sprawdzanej zewnętrznie pracy.

Uczniowska praca badawcza jest wprawką do naukowej działalności badawczej. Może być wykonana z dyscyplin naukowych nie będących przedmiotami egzaminacyjnymi ucznia, a nawet nie prowadzonymi w danej szkole. Powinna spełniać kryteria formalne artykułu (15 stron) w prasie naukowej. Praca jest sprawdzana i oceniana przez egzaminatora zewnętrznego.

Program rozwoju społecznego i osobistego CAS wymaga przeznaczenia mniej więcej o równych proporcjach w ciągu 2 lat minimum150 godzin na aktywność o charakterze kontaktu (biernego lub czynnego)ze sztuką, aktywnością fizyczną o charakterze sportowym i pracę charytatywną na rzecz otoczenia. Realizacja programu przez ucznia jest monitorowana, a podstawą zaliczenia programu jest prowadzony przez niego dzienniczek z dokumentacji (zdjęcia, bilety, podziękowania itd.) prowadzonych działań oraz refleksją na ich temat. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje uczeń, który otrzymał od 3 do 7 punktów. Za wyniki z przedmiotu teoria wiedzy (TOK) wg dość skomplikowanego klucza można otrzymać 3 punkty. Stąd maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć na maturze wynosi 45 punktów.

Program i egzaminy są nastawione głównie na kształcenie i egzekwowanie umiejętności ucznia, w tym umiejętności zdobywania i wykorzystywania informacji, pozostawiając na drugim planie jego wiedzę encyklopedyczną (co nie znaczy, że pewien jej zakres nie jest egzekwowany). Posiadacze Międzynarodowej Matury są bardzo dobrze przygotowani do samodzielnych studiów, w tym do korzystania z obcojęzycznych źródeł.