PDF Drukuj Email
Konkurs stypendialny
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie 

Honorowy patronat nad konkursem objęła Burmistrz Dzielnicy Wawer
Pani Jolanta Koczorowska

1. Konkurs skierowany jest do kandydatów ubiegających się o uzyskanie stypendium.
2. Tematyka konkursu związana jest z Gminą Wawer, na terenie której znajduje się szkoła.
3. Laureaci konkursu otrzymują następujące stypendia na okres pierwszego roku szkolnego:
      I miejsce – 75% wysokości czesnego
      II i III miejsce – 50 % wysokości czesnego
      IV, V i VI – 25% wysokości czesnego
W następnych latach stypendia mogą być przyznawane w zależności od wyników w nauce.
4. W konkursie można zdobyć 0-100 punktów. Szczegółowy rozkład punktów  podany jest przy tekście pytań konkursowych.
5. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Sekretariat szkoły do dnia 15 maja. Przesłuchanie uczestników konkursu nastąpi w dniach 23-25 maja br.                       od godz. 10.00
Zadania konkursowe
Część I – historia
1. Przedstaw historię zmian administracyjnych dzielnicy Wawer po I wojnie światowej. (10 pkt.)
2. Przedstaw minimum 2 własne zdjęcia z miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne w Gminie Wawer i krótko o nich opowiedz. (mniej znane wyżej punktowane) (10 pkt.)
3. Wyszukaj obraz malarski lub utwór literacki, którego tematem jest wydarzenie związane z Gminą Wawer i zaprezentuj sylwetkę autora tego dzieła (10 pkt.)
4. Jesteś przewodnikiem turystycznym. Zaproponuj trasę wycieczkową swoimm kolegom np. z Krakowa, którzy chcą poznać historię i współczesność Gminy Wawer. Dobierz odpowiednie środki lokomocji. Wycieczka przewidywana jest na 1 dzień. Przedstaw konspekt wycieczki. (20 pkt).
Część II – samorząd lokalny
1. Wymień i krótko omów przynajmniej 3 zadania leżące w kompetencji dzielnicy Wawer. (10 pkt)
2. Rada Dzielnicy jest organem uchwałodawczym. Wyjaśnij tę funkcję.
a) Ilu radnych zasiada w Radzie Dzielnicy Wawer (można pomylić się o dwie osoby)?
b) Jak nazywa się zebranie w którym uczestniczą wszyscy członkowie rady dzielnicy? (10 pkt)
3. Zarząd Dzielnicy jest organem wykonawczym. Wyjaśnij tę funkcję.
a) kto kieruje urzędem w dzielnicy (nazwa funkcji)?
b) Z ilu osób składa się zarząd dzielnicy?
c) Jak nazywa się obecny(a) burmistrz Wawra? (10pkt)
4. Rada osiedla jako jednostka pomocnicza niższego rzędu. Wyjaśnij tę  funkcję.
a) Z ilu osiedli składa się Dzielnica Wawer (można pomylić się o 2)?
b) Wymień przynajmniej 3 osiedla z Dzielnicy Wawer. (10pkt)
5. Od którego roku Wawer jest dzielnicą miasta stołecznego Warszawy?
a) Jakie zmiany w ustroju Warszawy wprowadziła w 1990 roku pierwsza reforma warszawskiego samorządu?
b) Jaką powierzchnie (w km2) ma obecnie Dzielnica Wawer? (10 pkt)